« Debianで日本語を使いたい | メイン | 4年ぶりに、携帯電話を更新! »

ユーザでの日本語設定

ユーザでの設定は、"set-language-env"を使用しました。

~$ set-language-env Setting up users' native language environment by modifying their dot-files. Type "set-language-env -h" for help. 1 : be (Bielaruskaja,Belarusian) 2 : bg (Bulgarian) 3 : ca (Catala,Catalan) 4 : da (Dansk,Danish) 5 : de (Deutsch,German) 6 : es (Espanol,Spanish) 7 : fr (Francais,French) 8 : ja (Nihongo,Japanese) 9 : ko (Hangul,Korean) 10 : lt (Lietuviu,Lithuanian) 11 : mk (Makedonski,Macedonian) 12 : pl (Polski,Polish) 13 : ru (Russkii,Russian) 14 : sr (Srpski,Serbian) 15 : th (Thai) 16 : tr (Turkce,Turkish) 17 : uk (Ukrajins'ka,Ukrainian) Input number > 8 package ICHIRAN WO SYUTOKU SHITE IMASU... Canna server GA UGOITE IMASEN. network NO DOKOKA BETSUNO computer DE Canna server GA UGOITE IMASUKA [y/N] n Wnn server GA UGOITE IMASEN. network NO DOKOKA BETSUNO computer DE Wnn server GA UGOITE IMASUKA [y/N] n SKK server GA UGOITE IMASEN. network NO DOKOKA BETSUNO computer DE SKK server GA UGOITE IMASUKA [y/N] n Anthy GA UGOITE IMASEN. PRIME GA UGOITE IMASEN. KANJI HENKAN NIHA DORE WO TSUKAI MASUKA 1=Canna 2=Wnn 3=SKK 4=Anthy 5=PRIME 6=none (1..6, [Enter]=1) 6 NIHONGO NIHA KANKEINO NAI SAMAZAMANA SETTEIWO OKONAI MASUKA [Y/n] y ------- /home/user/.Xresources -------- X Window System DE UGOKU program NO SETTEI DESU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. ------- /home/user/.bash_profile -------- bash SHIYOU JI NI, login JI NI JIKKOU SAREMASU. TAN-NI, .bashrc WO JIKKOU SURU DAKENO NAIYOU DESU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] y SETTEI SHIMASU ... ------- /home/user/.bashrc -------- bash GA KIDOU SURU TOKI NI JIKKOU SAREMASU. SAMAZAMA NA SETTEI WO SHITEIRU NODE, MEWO TOOSHITE OITE KUDASAI. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] y SETTEI SHIMASU ... ------- /home/user/.canna -------- Canna NO SETTEI DESU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. ------- /home/user/.cshrc -------- csh NO KIDOU JI NI JIKKOU SAREMASU. SAMAZAMA NA SETTEI WO SHITEIRU NODE, MEWO TOOSHITE OITE KUDASAI. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. ------- /home/user/.emacs -------- emacs NO SETTEI DESU. emacs20, emacs21 NI TAIOU SHITE IMASU. xemacs21 HA, .xemacs/init.el DE SETTEI SIMASU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. ------- /home/user/.inputrc -------- bash NADO, readline library WO MOCHIITA program NO SETTEI DESU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] y SETTEI SHIMASU ... ------- /home/user/.xsession -------- xdm WO TSUKATTE X Window System NI login SHITA TOKI NI JIKKOU SAREMASU. MATA, startx YA xinit WO TSUKATTE X WO KIDOU SHITA TOKI NIMO JIKKOU SAREMASU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. ------- /home/user/.xemacs/init.el -------- xemacs21 NO SETTEI DESU. SETTEI WO OKONAI MASUKA [Y/n] n SETTEI SHIMASEN. -------------------- SETTEI GA SYUURYOU SHIMASHIA. SETTEI WO YUUKOU NI SURUNIHA, ICHIDO logout SHITEKARA, FUTATABI login SHITE KUDASAI. SOREZORE NO dotfile WO YONDE, DONOYOUNI HENKOU SARETAKA, KAKUNIN SHITE KUDASAI. KINI IRANAI SETTEI HA, CHOKUSETSU HENKOU SURUKA, 'language-env end' IKOU NO GYOU NI SAI-SETTEI WO KAKI-KUWAETE KUDASAI. KUWASIKUHA, /usr/share/doc/language-env/README.ja.eucJP.gz WO SANSYOU SHITE KUDASAI. IKA NI SHIMESU package WO install SHITE KUDASAI. ja-trans, manpages-ja [Enter] key WO OSUTO KONO set-language-env HA SYUURYOU SHIMASU.

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.youchikurin.com/mt/mt-tb.cgi/129

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年07月04日 16:44に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「Debianで日本語を使いたい」です。

次の投稿は「4年ぶりに、携帯電話を更新!」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35